fbpx

อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 ประกาศอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ตัวอย่าง
     • ออกหนังสือนัด 1 พ.ย.xx
     • วันประชุม 9 พ.ย.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

  • พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล
  • กำหนดวันกำหนดสิทธิในการรับปันผล

ครั้งที่ 2 ประกาศจ่ายเงินปันผล

หลังจากมีมติในที่ประชุม

ประกาศหลังจากวันประชุม ภายใน 14 วัน
ตัวอย่าง
      • มีมติ 9 พ.ย.xx
     • ประกาศภายใน -22 พ.ย.xx (ภายใน 14 วัน)

ออกหนังสือแจ้งปันผลผู้ถือหุ้น

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

  • กำหนด จ่ายเงินปันผล ภายใน 1 เดือน
  • นับจากวันที่มีมติ และหากไม่มีผู้คัดค้าน ถึงจะดำเนินการจ่ายได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท ในเรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง

                มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฎแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น
                มาตรา 1202 – ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบถ้าได้ออกหุ้นโโดยคิดเอาราคาเกินกว่าที่ปรากฎในใบหุ้นเท่าใดจำนวนที่คิดเกินนี้ท่านให้บวกทบเข้าในทุนสำรองจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนเท่าถึงที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน
                 มาตรา 1203 – ถ้าจ่ายเงินปันผลไปโดยฝ่าฝืนความในมาตราทั้งสองซึ่งกล่าวมาไซร้ เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจำนวนซึ่งได้แจกไปคืนมายังบริษัทได้ แต่ว่าถ้าผู้ถือหุ้นคนใดได้รับเงินปันผลไปแล้วโดยสุจริต ท่านว่าจะกลับบังคับให้เขาจำคืนนั้นหาได้ไม่
                 มาตรา 1204 – การบอกกล่าวว่าจะปันผลอย่างใด ๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้บริษัทมีจดหมายบอกกล่าวไปยังตัวผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวด้วย

                การประกาศจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต่อการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนบริษัทจดทะเบียนจึงต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบโดยทันที และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งคราวโดยมีรายละเอียดในหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาการจ่ายปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี้

1.การจ่ายปันผลประจำปี: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.การจ่ายปันผลระหว่างกาล: มีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายปันผลซึ่งต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ประเภทของการจ่ายปันผล

1. เงินสด 2. หุ้นปันผล

การกำหนดวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับปันผล

·กำหนดสิทธิโดยแจ้งมติคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า14วันก่อนวันกำหนดสิทธิ

·มี 2 แบบ คือ 1. Record Date และ 2. Book Closing (ปิดสมุดทะเบียน)

·กรณีบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายปันผล ควรกำหนดวันกำหนดสิทธิในการรับปันผลภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจดทะเบียนมีความจำเป็นและประเมินแล้วว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก็อาจกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับปันผลเป็นวันเดียวกันโดยควรระบุข้อความไว้ในข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่า“การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผล  ครั้งที่ 1

  1. วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) ตย. 1 พฤศจิกายน 25xx
  2. ไม่น้อยกว่า 7 วัน ระหว่าง 2-8 พฤศจิกายน 25xx (จัดประชุมไม่ได้)
  3. วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 9 พฤศจิกายน 25xx

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้   

          วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
          วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

หนังสือนัดประกาศแจ้งผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล  ครั้งที่ 2

  1. หลังจากมีมติในที่ประชุม ตย. มีมติ 9 พฤศจิกายน 25xx
  2. ออกหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น กำหนดวันจ่ายเงินปันผล
  3. ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ตย. ลงประกาศ วันที่ 10 พฤศจิกายน 25xx
จ่ายเงินปันผล

ดาวน์โหลด เชิญประชุมจ่ายเงินปันผล

ประกาศ จ่ายเงินปันผล

ดาวน์โหลด ประกาศจ่ายเงินปันผล

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top