fbpx

เลิกบริษัทจำกัด

ขั้นตอนที่ 1 ประชุม อนุมัติเลิกบริษัท

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 1 ต.ค.xx
       – วันประชุม 16 ต.ค.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • เลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
 • พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
 • พิจารเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

หลังจากมีมติให้เลิกจากที่ประชุม

ออกหนังสือแจ้งเลิกบริษัท

ประกาศหลังวันมีมติจากที่ประชุม ภายใน 14 วัน
ตัวอย่าง
     • มีมติให้เลิก 16 ต.ค.xx
     • ประกาศภายใน 16-29 ต.ค.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

 • แจ้งวันที่มีมติให้เลิก
 • แจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ให้ทราบ และติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

เมื่อบริษัทปิดงบเสร็จแล้ว

ออกหนังสือแจ้งเลิกบริษัท

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ตัวอย่าง
     • ปิดงบ เสร็จ 6 พ.ย.xx
     • ออกหนังสือนัด 7 พ.ย.xx
     • วันประชุม 15 พ.ย.xx

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาอนุมัติงบ ณ วันเลิก
 • พิจารเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี

เมื่อบริษัทได้ สะสางทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงภาระผูกพันต่าง ๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ตัวอย่าง
     • สะสาง เสร็จ 20 พ.ย.xx
     • ออกหนังสือนัด 21 พ.ย.xx
     • วันประชุม 29 พ.ย.xx

 

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาเรื่องเสร็จชำระบัญชี
 • พิจารณางบเลิกบริษัท
 • พิจารณารายงานการชำระบัญชี
 • พิจารเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การพิจารณาอนุญาตขั้นตอนการเลิก

 1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย

                       1.1.1 กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น

                        1.1.2 ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น

                         1.1.3 ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว

                         1.1.4 บริษัทล้มละลาย

                1.2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท: การเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทโดยดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม

                1.3 เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ

                       1.3.1 ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท

                       1.3.2 บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี

                       1.3.3 การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟื้นคืน

                       1.3.4 จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน

 1. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท
 2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
 3. ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้(ถ้ามี)

*ขั้นตอนตาม 2-4 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท*

ขั้นตอนการลงประกาศหนังสือพิมพ์ มี 4 ขั้นตอน คือ

 1. หนังสือเชิญประชุม อนุมัติเลิกบริษัทจำกัด
       ลงประกาศหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันนัดประชุม ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการเลิกบริษัท รวมทั้ง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้   

          วาระที่ 1 เลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
          วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
          วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด เชิญประชุมเลิกบริษัทจำกัด

 1. ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

                ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเลิกบริษัท ระบุวันที่มีมติ ระบุวันที่ลงประกาศ

ดาวน์โหลด ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติงบ ณ วันเลิก

                เมื่อบริษัทปิดงบเสร็จแล้ว  ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  และให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม มติธรรมดา

 วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้  

                วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ___/________
                วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
                วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
                วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด เชิญประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก

 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ เสร็จชำระบัญชี
       เมื่อผู้ชำระบัญชี (กรรมการของบริษัท)ได้ดำเนินการชำระสะสางทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงภาระผูกพันต่างๆของบริษัทเรียบร้อยแล้วก็ต้องจัดให้มีการทำงบดุล ณ วันเลิกกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบให้สรรพากรตรวจสอบว่าบริษัทไม่ได้มีการค้างชำระภาษีกับสรรพากร จากนั้นผู้ชำระบัญชีของบริษัทดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้มีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชีของบริษัท คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้นให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ลงประกาศหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม มติธรรมดา

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้ 

             วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องเสร็จการชำระบัญชี
             วาระที่ 2 พิจารณางบเลิกบริษัทจำกัด
             วาระที่ 3 พิจารณารายงานการชำระบัญชี
             วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด เชิญประชุมเสร็จชำระบัญชี

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top