fbpx

ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด (แจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้)

การลงหนังสือพิมพ์ ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด จะแตกต่างจากการเลิกบริษัท เพราะจะลงประกาศเพียงแค่แจ้งเจ้าหนี้-ลูกนี้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น หลังจากได้มีมติให้เลิกจากการเป็นห้างหุ้นส่วนแล้วจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วัน และต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกห้างที่กรมพัฒฯ

ขั้นตอนการลงประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

หจก. ตกลงมีมติให้เลิก

ออกหนังสือแจ้งหุ้นส่วน

ประกาศหลังจากมีมติให้เลิก ภายใน 14 วัน 
ตัวอย่าง
   • มีมติ 1 ต.ค.xx
   • ประกาศ ภายใน 1-14 ต.ค.xx

ประกาศ/โฆษณา หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

 • แจ้งวันที่มีมติให้เลิก
 • แจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ให้ทราบ และติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้

ขั้นตอนการเลิก การขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและการลง ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. การเลิกห้างหุ้นส่วน แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ
  • เลิกโดยผลของกฎหมาย
   • กรณีกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
   • ตั้งห้างโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
   • ตั้งห้างเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว
   • หุ้นส่วนบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีบัญชี และได้บอกเลิกก่อน 6 เดือน
   • หุ้นส่วนตาย ล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ
   • ห้างหุ้นส่วนล้มละลาย
   • เมื่อวัตถุประสงค์ของห้างกลายเป็นผิดกฎหมาย
   • หุ้นส่วนเหลือเพียงคนเดียว
  • โดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วน
   • ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงมติให้เลิก
   • หุ้นส่วนฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องค้าแข่งกับห้าง และหุ้นส่วนอื่นลงมติให้เลิก
  • เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุร้องศาลให้สั่งเลิกมี 3 กรณี คือ
   • หุ้นส่วนจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อสัญญาตั้งห้างที่มีนัยสำคัญ
   • กิจการห้างมีแต่ขาดทุน ไม่มีหวังฟื้นคืน
   • มีเหตุที่เหลือวิสัยที่ห้างจะดำรงอยู่ได้

                เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน ห้างนั้นจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชี การเลิกห้างกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกห้างและชำระบัญชีของห้างให้เสร็จสิ้นไป เช่น การรวบรวมทรัพย์สิน ชำระหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนห้าง หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นกำไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ชำระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้น จะต้องทำการฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนต้องเข้าเป็นผู้ชำระบัญชีโดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชำระบัญชีมีหลายคนผู้ชำระบัญชีทุกคนต้องกระทำการร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนหรือศาลจะได้กำหนดอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาตั้งผู้ชำระบัญชี

 1. ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน
 2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ลงประกาศหนังสือพิมพ์เลย
 3. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
 • ขั้นตอนตาม 2.-4. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน 

ข้อมูลที่ต้องใช้
1.วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
2.ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชำระบัญชี
3.อำนาจผู้ชำระบัญชี
4.ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

อ้างอิงข้อมูล : DBD กรมพัฒฯ

ดาวน์โหลด ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top