fbpx

ย้ายสำนักงานใหญ่ สาขา ภายในจังหวัดเดียวกันและข้ามจังหวัด

     การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัดมีทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้ง ย้ายสำนักงานใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานสาขาการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่นั้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

ย้ายสำนักงานใหญ่ ภายในจังหวัดเดียวกัน

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 1 ต.ค.xx
       – วันประชุม 9 ต.ค.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสาขา) -ถ้ามี
 • พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ย้ายสำนักงานใหญ่ ข้ามจังหวัด

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 1 ต.ค.xx
       – วันประชุม 16 ต.ค.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
 • พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2.(สำนักงานของบริษัท)
 • พิจารณาเรื่งอื่นๆ

วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
  หลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้นในการจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่จึงไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุม แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไข จะระบุรายละเอียดการประชุมในคำขอจดทะเบียนด้วยก็ได้
 1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น
  (ย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ข้ามจังหวัด)
  หลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่นกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท)ว่าจะย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่จังหวัดใด ดังนั้นในการจดทะเบียนจะต้องอ้างอิงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (ย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ข้ามจังหวัด) และจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อีกรายการหนึ่งด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (ย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ข้ามจังหวัด) และแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขาของบริษัทจำกัด

 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน (การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น)
 2. การลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ2 ย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ข้ามจังหวัด บริษัทจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ด้วย (มาตรา 120)
 4. จัดทำคำขอจดทะเบียนแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ย้ายสำนักงานใหญ่-สาขา (ภายในจังหวัดเดียวกัน) 

 1. วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) ตย. 1 ตุลาคม 25xx
 2. ไม่น้อยกว่า 7 วัน ระหว่าง 2-8 ตุลาคม 25xx (จัดประชุมไม่ได้)
 3. วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 9 ตุลาคม 25xx

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้   

           วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) -ถ้ามี-
           วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด ย้ายสถานที่ตั้ง ภายในจังหวัดเดียวกัน

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ย้ายสำนักงานใหญ่  (ข้ามจังหวัด)
วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) ตย. 1 ตุลาคม 25xx

 1. ไม่น้อยกว่า 7 วัน ระหว่าง 2-15 ตุลาคม 25xx (จัดประชุมไม่ได้)
 2. วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 16 ตุลาคม 25xx

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้   

           วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
           วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2.(สำนักงานของบริษัท)
           วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลด ย้ายสถานที่ตั้ง ข้ามจังหวัด

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top