fbpx

อนุมัติ ลดทุน

   การ ลดทุน ของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง แต่ต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท หรือลดจ่านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต่ำกว่าจ่านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ (มาตรา 1225)

ครั้งที่ 1 ประชุมผู้ถือหุ้นมติลดทุน

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติลดทุน

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 1 ต.ค.xx
       – วันประชุม 16 ต.ค.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ
มาตรา 1226

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาอนุมัติมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัท
 • พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
 • พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ครั้งที่ 2 ประกาศลดทุน

หลังจากมีมติจากที่ประชุม

ประกาศหลังจากวันประชุม ภายใน 14 วัน
ตัวอย่าง
     • มีมติ 16 พ.ย.xx
     • ประกาศภายใน 16-29 ต.ค.xx

ออกหนังสือนัดประกาศลดทุน
มาตรา 1226

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

 • ภายใน 30 วันหลังจากมีมติ หากไม่มีใครคัดค้าน
 • สามารถดำเนินการยื่นจดทะเบียนลดทุนต่อไปได้

ขั้นตอนการอนุมัติลดทุน มีดังนี้

    การลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง แต่ต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท หรือลดจ่านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยอาศัยมติพิเศษของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จะลดทุนของบริษัทให้เหลือต่ำกว่าจ่านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ (มาตรา 1225)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุนต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. (ทุน) ด้วย โดยให้ด่าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การนัดประชุม ลดทุน

     จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้ลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่ลด โดยส่งค่าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาหนังสือพิมพ์  (มาตรา 1226) อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องระบุวาระการประชุมเรื่องลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน (การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น)

 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

                (2.1) ในการลงมติพิเศษให้ลดทุนและให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจ่านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
                (2.2) การลดทุนจะลดโดยการลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นก็ได้
                (2.3) จำนวนทุนที่ลดจะลดลงไปให้เหลือต่ำกว่าหนึ่งในสี่ของทุนไม่ได้

 1. การบอกกล่าวเจ้าหนี้

                เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้ลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 แล้วบริษัทต้องประกาศโฆษณาการลดทุนในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บอกกล่าว หากพ้นกำหนด 30 วัน เจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ให้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ต่อไปได้

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

                วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัท
                วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
                วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ลดทุน

 1. วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) ตย. 1 ตุลาคม 25xx
 2. ไม่น้อยกว่า 7 วัน ระหว่าง 2-15 ตุลาคม 25xx (จัดประชุมไม่ได้)
 3. วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 16 ตุลาคม 25x

ดาวน์โหลด ประชุมอนุมัติลดทุน

หนังสือนัดประกาศแจ้งผู้ถือหุ้น ประกาศลดทุน

 1. หลังจากมีมติในที่ประชุม ตย. มีมติ 16 พฤศจิกายน 25xx
 2. ออกหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น กำหนดวันจ่ายเงินปันผล
 3. ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ตย. ลงประกาศ วันที่ 17 พฤศจิกายน 25xx

ดาวน์โหลด ประกาศลดทุน

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top