fbpx

อนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)

การประชุมสามัญ อนุมัติงบการเงินประจำปี ก็คือการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง มี 2 กรณี คือ

การประชุมสามัญ อนุมัติงบการเงินประจำปี ก็คือการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง มี 2 กรณี คือ

  1. การประชุมสามัญครั้งแรก ครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทและจะประชุมในเรื่องทั่ว ๆ ไป กฎหมายบังคับให้กรรมการต้องจัดประชุมหากกรรมการไม่ได้เรียกให้ประชุมจะมีความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ บริษัทอาจถูกปรับไม่เกินสองหมื่นบาท กรรมการอาจถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ซึ่งผู้ที่จะฟ้องร้องก็คือผู้ถือหุ้นนั่นเอง เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารงานของกรรมการบริษัท
  2. การประชุมสามัญครั้งต่อ ๆ ไป ต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน นับแต่การประชุมสามัญครั้งแรกถ้ามีการประชุมมากกว่านี้ ให้เรียกประชุมวิสามัญ ปีถัดไป ส่วนใหญ่จะประชุมกันภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาทางบัญชีของบริษัท

     วิธีการเรียกประชุมใหญ่ สามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ส่งคำบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับและโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อลงมติพิเศษต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งเรื่องใดที่ต้องใช้มติธรรมดา หรือมติพิเศษกฎหมายจะบัญญัติบังคับไว้

     วิธีนับระยะเวลาบอกกล่าวการประชุม เริ่มนับถัดจากวันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ แล้วแต่ว่าได้ดำเนินการอย่างใดครั้งหลังสุด นับไปจนครบ 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี วันถัดมาคือวันที่สามารถจัดประชุมได้

     องค์ประชุม ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงจำนวน 1 ใน 4 แห่งทุนหรือจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นอย่างน้อย

     มติที่ประชุม มติธรรมดา ที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

     มติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุม องค์ประชุม และมติที่ประชุมจึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทการลงคะแนนเสียงจะลงด้วยวิธีชูมือ คือหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้น 2 คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ โดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

อ้างอิง : อนุมัติงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจ

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 22 เม.ย.xx
       – วันประชุม 30 เม.ย.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

  • รายงานผลการดำเนินงานบริษัท
  • พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  • พิจารณาจัดสรรทุนสำรอง

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)

  1. วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) ตย. 22 เมษายน 25XX
  2. ประกาศก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน ตย. ระหว่าง 23-29 เมษายน 25XX (จัดประชุมไม่ได้)
  3. วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 30 เมษายน 25XX

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้

              วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
              วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี
              วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี__________
              วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
              วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
              วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติงบการเงินประจำปี

ดาวน์โหลด อนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top