fbpx

ประกาศเลิกบริษัทจำกัด

 การดำเนินงานของกิจการบริษัทได้ในระยะเวลาหนึ่ง  บริษัทจำกัดอาจจะเกิดเหตุที่เป็นปัจจัยทั้งภายนอกและหรือภายในให้ประสบภัย ความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดผลขาดทุนจากการดำเนินงานและยังผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีหรืออาจมีเหตุตามกฎหมายกำหนดให้ เลิกบริษัทจำกัด

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมอนุมัติประกาศ เลิกบริษัทจำกัด

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 1 พ.ย.xx
       – วันประชุม 16 พ.ย.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • เลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
 • พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
 • พิจารเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

หลังจากมีมติให้เลิกจากที่ประชุม

ออกหนังสือแจ้งเลิกบริษัท

ประกาศหลังวันมีมติจากที่ประชุม ภายใน 14 วัน
ตัวอย่าง
     • มีมติให้เลิก 16 พ.ย.xx
     • ประกาศภายใน 16-29 พ.ย.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

 • แจ้งวันที่มีมติให้เลิก
 • แจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ให้ทราบ และติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้

ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก

เมื่อบริษัทจัดทำงบเสร็จแล้ว

ออกหนังสือแจ้งเลิกบริษัท

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ตัวอย่าง
     • ออกหนังสือนัด 8 ธ.ค.xx
     • วันประชุม 16 ธ.ค.xx
     • ปิดการงบการเงิน ณ วันเลิกเสร็จ  18 ธ.ค.xx

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาอนุมัติงบ ณ วันเลิก
 • พิจารเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี

เมื่อบริษัทได้ สะสางทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงภาระผูกพันต่าง ๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ตัวอย่าง
     • สะสาง เสร็จ 20 ธ.ค.xx
     • ออกหนังสือนัด 21 ธ.ค.xx
     • วันประชุม 29 ธ.ค.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาเรื่องเสร็จชำระบัญชี
 • พิจารณางบเลิกบริษัท
 • พิจารณารายงานการชำระบัญชี
 • พิจารเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนประกาศ เลิกบริษัทจำกัด มีดังนี้

 1. เหตุผลในการเงินบริษัทจำกัด บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
  1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย
     1.1.1 กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
     1.1.2 ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
     1.1.3 ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว
     1.1.4 บริษัทล้มละลาย
  1.2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้ เลิกบริษัทจำกัด การเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทโดยดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม
  1.3 เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ
     1.3.1 ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
     1.3.2 บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี
     1.3.3 การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟื้นคืน
     1.3.4 จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน
 2. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท
 3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย สอบถามการลงประกาศหนังสือพิมพ์
 4. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้(ถ้ามี)

*ขั้นตอนตาม 2-4 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท*

 

ตัวอย่างเลิกบริษัทจำกัด

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศเชิญประชุม

   บริษัท บ.ใบไม้ จำกัด ต้องการเลิกบริษัท ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเลิกบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งผู้ชระบัญชี ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ฉบับ ต้องประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เช่น
• นัดประชุม วันที่ 1 พ.ย.xxx
• ประชุมวันที่ 16 พ.ย.xx

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้

     เมื่อบริษัท บ.ใบไม้ จำกัด มีมติให้เลิกบริษัทจากที่ประชุมแล้ว ต้องออกหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ แจ้งวันที่มีมติให้เลิกและแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ให้ทราบและติดต่อชำระหนี้ ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ฉบับ โดยประกาศหลังจากมีมติจากที่ประชุมภายใน 14 วัน เช่น
• มีมติให้เลิกวันที่ 16 พ.ย.xx
• ต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์แจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภายใน 16-29 พ.ย.xx

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก

     หลังจากที่บริษัท บ.ใบไม้ จำกัด ปิดงบเสร็จแล้ว ให้ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ฉบับ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก โดยประกาศก่อนประชุม 7 วัน เช่น
• ออกหนังสือนัดประชุมวันที่ 8 ธ.ค.xx
• ประชุมวันที่ 16 ธ.ค.xx
• ปิดงบการเงิน ณ วันเลิกเสร็จวันที่ 18 ธ.ค.xx

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเสร็จชำระบัญชี

     เมื่อผู้ชำระบัญชี (กรรมการของบริษัท) ดำนเนินการสะสางทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการทำงบดุล ณ วันเลิกกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบว่าบริษัทไม่มีการค้างชำระภาษีกับสรรพากร จากนั้นให้ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติรายงานการชำระบัญชี ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ฉบับ โดยประกาศก่อนประชุม 7 วัน เช่น
• นัดประชุมวันที่ 21 ธ.ค.xx
• ประชุมวันที่ 29 ธ.ค.xx

ขั้นตอนการลงประกาศหนังสือพิมพ์ มี 4 ขั้นตอน คือ

 1. หนังสือเชิญประชุมอนุมัติ เลิกบริษัทจำกัด
       ลงประกาศหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันนัดประชุม ต้องระบุวาระการประชุมเรื่องการเลิกบริษัท รวมทั้ง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้   

          วาระที่ 1 เลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
          วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
          วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกบริษัทจำกัด

ดาวน์โหลด เชิญประชุม เลิกบริษัทจำกัด

 1. ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

                ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเลิกบริษัท ระบุวันที่มีมติ ระบุวันที่ลงประกาศ

เลิกบริษัทจำกัด

ดาวน์โหลด ประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ อนุมัติงบ ณ วันเลิก

                เมื่อบริษัทปิดงบเสร็จแล้ว  ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี  และให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม มติธรรมดา

 วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้  

                วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ___/________
                วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
                วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
                วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกบริษัทจำกัด

ดาวน์โหลด เชิญประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก

 1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ เสร็จชำระบัญชี
      ขั้นตอนการชำระบัญชี
  1. เมื่อเลิกบริษัทแล้ว
  2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย สอบถามการลงประกาศ
  3. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
  ►ขั้นตอนตาม 2-3 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท◄
  4. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ( ณ วันที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกหรือวันที่นายทะเบียนรับจด
  ทะเบียนเลิก)
  5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง
  6. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก และลงประกาศหนังสือพิมพ์เสร็จชำระบัญชี
  7. ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีหรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน
  ณ วันเลิก
  8. ผู้ชำระบัญชีชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จ าหน่าย มีลูกหนี้ให้
  เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ชำระหนี้สิน และจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของบริษัท)
  9. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
  10. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี
  11. ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี
  12. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
  ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี

อ้างอิงข้อมูล : DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้ 

             วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องเสร็จการชำระบัญชี
             วาระที่ 2 พิจารณางบเลิกบริษัทจำกัด
             วาระที่ 3 พิจารณารายงานการชำระบัญชี
             วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกบริษัทจำกัด

ดาวน์โหลด เชิญประชุมเสร็จชำระบัญชี

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top