fbpx

แก้ไขข้อบังคับบริษัท

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 22 เม.ย.xx
       – วันประชุม 30 เม.ย.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

  • รายงานผลการดำเนินงานบริษัท
  • พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  • พิจารณาจัดสรรทุนสำรอง

ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มีดังนี้

        1.จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ แก้ไขข้อบังคับบริษัท (มาตรา 1145) โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ตอบรับและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและให้ระบุวาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วนการนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น
        2.ในการลงมติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
        3.จัดทำคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนั้น จะทำได้โดยอาศัยมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะแก้ไขเป็นข้อ ๆ ไปหรือยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดแล้วกำหนดข้อบังคับขึ้นมาใหม่ก็ได้

          วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

             วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
             วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทจำกัด

  1. วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) ตย. 1 ตุลาคม 25xx
  2. ไม่น้อยกว่า 14 วัน ระหว่าง 2-15 ตุลาคม 25xx (จัดประชุมไม่ได้)
  3. วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 16 ตุลาคม 25xx

ดาวน์โหลด แก้ไขข้อบังคับบริษัท

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top