fbpx

แก้ไขข้อบังคับบริษัท

     การแก้ไขข้อบังคับนั้นจะทำได้โดยอาศัยมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้ แก้ไขข้อบังคับบริษัท ซึ่งจะแก้ไขเป็นข้อ ๆ ไปหรือยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดแล้วกำหนดข้อบังคับขึ้นมาใหม่ก็ได้ โดยจะต้องมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและจัดประชุมขึ้นมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและอนุมัติมติพิเศษให้แก้ได้ตาม มาตรา 1145 จากนั้นทำการยื่นจดทะเบียนแก้ไขขอบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 22 เม.ย.xx
       – วันประชุม 30 เม.ย.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • รายงานผลการดำเนินงานบริษัท
 • พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 • พิจารณาจัดสรรทุนสำรอง

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไข มีดังนี้

 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (มาตรา 1145) โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ตอบรับและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและให้ระบุวาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วนการนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น
 2. ในการลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. จัดทำคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนั้น จะทำได้โดยอาศัยมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะแก้ไขเป็นข้อ ๆ ไปหรือยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดแล้วกำหนดข้อบังคับขึ้นมาใหม่ก็ได้

          วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

             วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
             วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทจำกัด

 1. วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) ตย. 1 ตุลาคม 25xx
 2. ไม่น้อยกว่า 14 วัน ระหว่าง 2-15 ตุลาคม 25xx (จัดประชุมไม่ได้)
 3. วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 16 ตุลาคม 25xx

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 4. ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
 5. หลักฐานการให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย)
 6. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชี ให้ส่งหลักฐานแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
  • หนังสือขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี ซึ่งระบุงวดปีบัญชีที่จะเริ่มเปลี่ยนต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็นรอบปีที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม
  • หนังสือขออนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี จากกรมสรรพากร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่างไปจาก 6.1
  • หนังสือยืนยันว่าตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไม่เคยดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล กรณีที่บริษัทไม่เคยดำเนินการปิดรอบปีบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล
 7. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)
แก้ไขข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด แก้ไขข้อบังคับบริษัท

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top