fbpx

แก้ไขข้อบังคับบริษัทจำกัด

          การแก้ไขข้อบังคับบริษัท หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว ข้อบังคับบริษัทจะต้องไม่ขัดแย้งกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเองและไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยที่มติพิเศษคือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

ขั้นตอน protoฟ

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติแก้ไขข้อบังคับ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้

             วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
             วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ส่งลงประกาศหนังสือพิมพ์

2.1 ชำระค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
• ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 214 บาท (รวม Vat)
1 กรอบ / 1 วัน **จัดส่งแบบลงทะเบียน**

หากต้องการจัดส่งแบบด่วน EMS
ชำระเพิ่ม 53.50 บาท รวมเป็น 267.50 บาท (รวม Vat)

ช่องทางการชำระค่าลงประกาศ
 • สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM
 • สามารถชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking
    จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงิน  เพื่อส่งมาให้เราทาง Email

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร่

032-210-9883

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

055-252-8740

ธนาคารกรุงศรี สาขาสำเหร่

113-119-4154

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน

014-018-3248

2.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น + หลักฐานการชำระเงิน
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ( PDF , WORD , JPG ) ** 1 หน้าประกาศ / 1 ไฟล์ **
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • เลขนิติบุคคล , ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ
 • ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในการจัดส่ง

2.3 ส่งไฟล์ทาง Email : newstoday2000@hotmail.com
            เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการลงประกาศกลับทาง Email ทุกครั้ง

**ส่งประกาศ ภายใน 12.00 น. ลงประกาศฉบับ วันที่ส่งประกาศ**
ส่งประกาศ หลังเวลา 12.01 ลงประกาศฉบับ วันถัดไป
ประกาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  (ไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ Line : @newstoday2000)

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อบังคับบริษัท)

          หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทก็จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทด้วย โดยกรรมการจะต้องนำข้อบังคับใหม่นั้นไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้มีมติในที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทนั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

5.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
5.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
5.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
5.1.4 ข้อบังคับ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
5.1.5 หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
5.1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชี ให้ส่งหลักฐานแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
5.1.6.1 หนังสือขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี ซึ่งระบุงวดปีบัญชีที่จะเริ่มเปลี่ยนต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
        กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็นรอบปีที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม
     5.1.6.2 หนังสือขออนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี จากกรมสรรพากร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี
         กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่างไปจาก 6.1
     5.1.6.3 หนังสือยืนยันว่าตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไม่เคยดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล
         กรณีที่บริษัทไม่เคยดำเนินการปิดรอบปีบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล
5.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
5.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
5.1.9 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)

5.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
5.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
5.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

สรุป

         การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

แบบฟอร์มเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *