fbpx

อนุมัติ – ลดทุน

ประกาศลดทุน (มี 2 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1 อนุมัติลดทุน
          การที่บริษัทต้องการลดการออกหุ้นใหม่หรือลดมูลค่าทุน เมื่อต้องขนาดลดขนาดกิจการลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้มติพิเศษให้ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพิ่ม 

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศลดทุน         
          การลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. หลังจากจดทะเบียนขั้นตอนที่ 1 แล้ว ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องการลดทุนบริษัทและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีมติในที่ประชุม เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บอกกล่าว

ขั้นตอน protoฟ

ครั้งที่ 1 ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนดมีมติพิเศษลดทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้

                วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัท
                วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
                วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ครั้งที่ 2 ประกาศอนุมัติ-ลดทุน

หลังจากมีมติจากที่จากประชุมครั้งที่ 1 แล้ว ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 หลังมีมติภายใน 14 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง       มีมติ      วันที่ 19 ก.ย. 256X
                   ประกาศ วันที่ 20 ก.ย. 256X 
                      (ไม่เกินวันที่ 2 ต.ค. 256x)

2. ส่งลงประกาศหนังสือพิมพ์

2.1 ชำระค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
• ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 214 บาท (รวม Vat)
1 กรอบ / 1 วัน **จัดส่งแบบลงทะเบียน**

หากต้องการจัดส่งแบบด่วน EMS
ชำระเพิ่ม 53.50 บาท รวมเป็น 267.50 บาท (รวม Vat)

ช่องทางการชำระค่าลงประกาศ
 • สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM
 • สามารถชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking
    จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงิน  เพื่อส่งมาให้เราทาง Email

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร่

032-210-9883

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

055-252-8740

ธนาคารกรุงศรี สาขาสำเหร่

113-119-4154

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน

014-018-3248

2.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น + หลักฐานการชำระเงิน
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ( PDF , WORD , JPG ) ** 1 หน้าประกาศ / 1 ไฟล์ **
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • เลขนิติบุคคล , ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ
 • ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในการจัดส่ง

2.3 ส่งไฟล์ทาง Email : newstoday2000@hotmail.com
            เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการลงประกาศกลับทาง Email ทุกครั้ง

**ส่งประกาศ ภายใน 12.00 น. ลงประกาศฉบับ วันที่ส่งประกาศ**
ส่งประกาศ หลังเวลา 12.01 ลงประกาศฉบับ วันถัดไป
ประกาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  (ไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ Line : @newstoday2000)

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อนุมัติลดทุน)

         หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติลดทุนเรียบร้อยแล้ว ให้ไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้มีมติในที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนมีมติพิเศษ อนุมัติลดทุนนั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

5.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
5.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
5.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
5.1.4 หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
5.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
5.1.6 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
5.1.7 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง
     ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

5.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
5.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
5.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

สรุป

การประกาศลดทุน มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ประกาศอนุมัติลดทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม หลังจากจดทะเบียนขั้นตอนที่ 1 แล้ว ขั้นตอนที่ 2 ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีมติเพื่อแจ้งเจ้าหนี้ หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อพ้นกำหนด 30 วันหลังจากประกาศ

แบบฟอร์มเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ