fbpx

เลิกบริษัทจำกัด

ขั้นตอนการจด เลิกบริษัท หรือปิดบริษัท ทำอย่างไร

ขั้นตอนในการจดเลิกบริษัทและโฆษณาหนังสือพิมพ์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้คลิกเลย

ขั้นตอนที่ 1

เชิญประชุมเลิกบริษัท

ขั้นตอนที่ 2

ปิดงบการเงิน ณ วันเลิก

ขั้นตอนที่ 3

เสร็จชำระบัญชี

1.เชิญประชุมเลิกบริษัท

  • ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 1 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติเลิกบริษัท

2.ออกหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ประชุมอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก

  • ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภายใน 14 วัน นับจากมีมติจากที่ประชุมเลิกบริษัท
  • ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 3 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองงบการเงิน ณ วันเลิก

3.เสร็จชำระบัญชี

  • ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 4 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติเสร็จชำระบัญชี

แบบฟอร์มเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ