fbpx

เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

         เมื่อจดทะเบียนห้างหุ่นส่วนมาเพื่อประกอบกิจการ แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยหลายเหตุผล จึงจำเป็นต้องเลิกกิจการและต้องจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คราว หลังจากได้มีมติให้เลิกจากการเป็นห้างหุ้นส่วนแล้วจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วันและมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบ

ขั้นตอน protoฟ

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

มีมติพิเศษ ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม

ตัวอย่าง     มีข้อตกลงยินยอม วันที่ 12 ก.ย. 256X
                   ประกาศ วันที่ 14 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

2. ส่งลงประกาศหนังสือพิมพ์

2.1 ชำระค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
• ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 214 บาท (รวม Vat)
1 กรอบ / 1 วัน **จัดส่งแบบลงทะเบียน**

หากต้องการจัดส่งแบบด่วน EMS
ชำระเพิ่ม 53.50 บาท รวมเป็น 267.50 บาท (รวม Vat)

ช่องทางการชำระค่าลงประกาศ
 • สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM
 • สามารถชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking
    จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงิน  เพื่อส่งมาให้เราทาง Email

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร่

032-210-9883

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

055-252-8740

ธนาคารกรุงศรี สาขาสำเหร่

113-119-4154

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน

014-018-3248

2.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น + หลักฐานการชำระเงิน
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ( PDF , WORD , JPG ) ** 1 หน้าประกาศ / 1 ไฟล์ **
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • เลขนิติบุคคล , ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ
 • ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในการจัดส่ง

2.3 ส่งไฟล์ทาง Email : newstoday2000@hotmail.com
            เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการลงประกาศกลับทาง Email ทุกครั้ง

**ส่งประกาศ ภายใน 12.00 น. ลงประกาศฉบับ วันที่ส่งประกาศ**
ส่งประกาศ หลังเวลา 12.01 ลงประกาศฉบับ วันถัดไป
ประกาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  (ไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ Line : @newstoday2000)

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด)

         คุณจะต้องจดทะเบียนเลิกห้างต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกห้าง จัดทำงบดุล ณ วันเลิกห้าง และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ชำระบัญชีเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและพิจารณาว่าจะให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปหรือจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นใหม่ ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนห้าง เมื่อผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี เมื่อที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ขั้นตอนจนทะเบียน new

5.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.1.1 แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
5.1.2 รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
5.1.3 สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)
5.1.4 สำเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้อื่นเป็นผู้ชำระบัญชีหรือตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวหรือหุ้นส่วนผู้จัดการบางคนเป็นผู้ชำระบัญชี และกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
5.1.5 สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
5.1.6 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป(ใช้เฉพาะกรณีสำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
5.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
5.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
5.1.9 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

5.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
5.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
5.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

สรุป

          เลิกห้างหุ้นส่วยจำกัด  ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐาน ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน

แบบฟอร์มเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *