fbpx

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

         ปัจจุบันกฎหมายได้อำนวยความสะดวกให้สามารถแปรสภาพเป็นบริษัทได้โดยไม่ต้องเลิกห้างหุ้นส่วนก่อน และใช้ชื่อเดิมของห้างหุ้นส่วนได้ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพนั้น ห้างหุ้นส่วนต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยหุ้นส่วนทุกคน ยินยอมร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด และหุ้นส่วนผู้จัดการต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมนอกจากนี้จะต้องทำการประกาศ โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คราว และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพ เป็นบริษัทจำกัด เพื่อให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิคัดค้านการแปรสภาพนั้น

flow chart แบบมีสรรพากร

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากมีมติแปรสภาพห้างหุ้นส่วน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     มีข้อตกลงยินยอม วันที่ 12 ก.ย. 256X
                  ประกาศ วันที่ 14 ก.ย. 256X 
                      (ไม่เกินวันที่ 25 ก.ย. 256x)

2. ส่งลงประกาศหนังสือพิมพ์

2.1 ชำระค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
• ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 214 บาท (รวม Vat)
1 กรอบ / 1 วัน **จัดส่งแบบลงทะเบียน**

หากต้องการจัดส่งแบบด่วน EMS
ชำระเพิ่ม 53.50 บาท รวมเป็น 267.50 บาท

ช่องทางการชำระค่าลงประกาศ
 • สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM
 • สามารถชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking
    จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงิน  เพื่อส่งมาให้เราทาง Email

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร่

032-210-9883

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

055-252-8740

ธนาคารกรุงศรี สาขาสำเหร่

113-119-4154

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน

014-018-3248

2.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น + หลักฐานการชำระเงิน
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ( PDF , WORD , JPG ) ** 1 หน้าประกาศ / 1 ไฟล์ **
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • เลขนิติบุคคล , ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ
 • ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในการจัดส่ง

2.3 ส่งไฟล์ทาง Email : newstoday2000@hotmail.com
            เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการลงประกาศกลับทาง Email ทุกครั้ง

**ส่งประกาศ ภายใน 12.00 น. ลงประกาศฉบับ วันที่ส่งประกาศ**
ส่งประกาศ หลังเวลา 12.01 ลงประกาศฉบับ วันถัดไป
ประกาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  (ไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ Line : @newstoday2000)

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท)

          หากพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ที่ได้บอกกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน จากนั้นกรรมการบริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน หลังจากนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนเดิมจะหมดสภาพ

ขั้นตอนจนทะเบียน new

1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
1.3 แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ชำระค่าอากร 200 บาท
1.4 แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า)
1.5 แบบ ว.
1.6 แบบ ก.
1.7 แบบ บอจ.5
1.8 แบบ สสช.1
1.9 สำเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ)
1.10 สำเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพ
1.11 สำเนาข้อบังคับ ชำระค่าอากร 200 บาท (ถ้ามี)
1.12 สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่างๆ (ถ้ามี)
1.13 หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
       (ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสอพิมพ์)
1.14 สำเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
1.15 สำเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
1.16 สำเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
1.17 สำเนาหลักฐานการชำระหนี้-ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)
1.18 หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพ
       ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
1.19 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
1.20 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน
1.21 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
1.22 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
        ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

6.ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร

         เมื่อท่านไปทำการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว กรณีเพิ่มวัตถุประสงค์จะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรด้วย จะต้องไปภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเลือกข้อ 5. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. ประเภทของการประกอบกิจการที่เพิ่มจากที่จดทะเบียนไว้
  2. ประเภทของการประกอบกิจการที่ลดจากที่จดทะเบียนไว้
  3. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ
ขั้นตอนจนทะเบียน new

1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.1 สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
1.2 แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
1.3 สำเนา ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1.6 หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

2.ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

สรุป

         การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด  ต้องลงประกาศ หนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐาน หากเกิน 30 วันนับจากการลงประกาศไม่มีการคัดค้าน ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน และทำการยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ