fbpx

อนุมัติ – เพิ่มทุน

          การที่บริษัทออกหุ้นใหม่หรือเพิ่มทุน เพิ่มเติมจากหุ้นเดิมที่มีอยู่แล้ว เมื่อบริษัทประกอบการมาได้ในระยะหนึ่ง การดำเนินกิจการด้วยทุนจดทะเบียนตอนเริ่มจัดตั้งบริษัทอาจไม่เพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้มีมติพิเศษในการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุน โดยที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

ขั้นตอน protoฟ

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้       
                 วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติมติพิเศษให้เพิ่มทุนของบริษัท
                 วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
                 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. ส่งลงประกาศหนังสือพิมพ์

2.1 ชำระค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
• ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 214 บาท (รวม Vat)
1 กรอบ / 1 วัน **จัดส่งแบบลงทะเบียน**

หากต้องการจัดส่งแบบด่วน EMS
ชำระเพิ่ม 53.50 บาท รวมเป็น 267.50 บาท (รวม Vat)

ช่องทางการชำระค่าลงประกาศ
 • สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM
 • สามารถชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking
    จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงิน  เพื่อส่งมาให้เราทาง Email

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร่

032-210-9883

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

055-252-8740

ธนาคารกรุงศรี สาขาสำเหร่

113-119-4154

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน

014-018-3248

2.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น + หลักฐานการชำระเงิน
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ( PDF , WORD , JPG ) ** 1 หน้าประกาศ / 1 ไฟล์ **
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • เลขนิติบุคคล , ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ
 • ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในการจัดส่ง

2.3 ส่งไฟล์ทาง Email : newstoday2000@hotmail.com
            เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการลงประกาศกลับทาง Email ทุกครั้ง

**ส่งประกาศ ภายใน 12.00 น. ลงประกาศฉบับ วันที่ส่งประกาศ**
ส่งประกาศ หลังเวลา 12.01 ลงประกาศฉบับ วันถัดไป
ประกาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  (ไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ Line : @newstoday2000)

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อนุมัติเพิ่มทุน)

          หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเพิ่มทุน เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 นั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

5.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
5.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
5.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
5.1.4 หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
5.1.5 หลักฐานการอนุญาตให้เพิ่มทุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจเงินทุน
      หรือหลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือประกันภัย หรือนายหน้า ประกันภัย)
5.1.6 สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.1.7 คำสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)
5.1.8 หนังสือชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกำหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แห่งหุ้นนั้น ๆ ว่าเป็นสถาน ใดเพียงใด
      (ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์โดยไม่ได้จดทะเบียน ข้อบังคับ หรือจดทะเบียน
       ข้อบังคับแต่ไม่ได้กำหนดชนิดของหุ้นไว้)
5.1.9 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
5.1.10 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
5.1.11 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
      ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

5.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
5.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
5.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

สรุป

         การอนุมัติเพิ่มทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

แบบฟอร์มเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ