fbpx

ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ – ข้ามจังหวัด

         เมื่อคุณมีความต้องการที่จะย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่ สาขา ภายในเขตหรือจังหวัดเดิม คุณจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร เรามาดูกันเลย

ทำ flowchat web ย้ายจังหวัดเดียวกัน

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติให้ย้ายสถานที่ตั้ง ในจังหวัดเดียวกัน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

2. ส่งลงประกาศหนังสือพิมพ์

2.1 ชำระค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
• ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 214 บาท (รวม Vat)
1 กรอบ / 1 วัน **จัดส่งแบบลงทะเบียน**

หากต้องการจัดส่งแบบด่วน EMS
ชำระเพิ่ม 53.50 บาท รวมเป็น 267.50 บาท (รวม Vat)

ช่องทางการชำระค่าลงประกาศ
 • สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM
 • สามารถชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking
    จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงิน  เพื่อส่งมาให้เราทาง Email

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร่

032-210-9883

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

055-252-8740

ธนาคารกรุงศรี สาขาสำเหร่

113-119-4154

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน

014-018-3248

2.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น + หลักฐานการชำระเงิน
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ( PDF , WORD , JPG ) ** 1 หน้าประกาศ / 1 ไฟล์ **
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • เลขนิติบุคคล , ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ
 • ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในการจัดส่ง

2.3 ส่งไฟล์ทาง Email : newstoday2000@hotmail.com
            เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการลงประกาศกลับทาง Email ทุกครั้ง

**ส่งประกาศ ภายใน 12.00 น. ลงประกาศฉบับ วันที่ส่งประกาศ**
ส่งประกาศ หลังเวลา 12.01 ลงประกาศฉบับ วันถัดไป
ประกาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  (ไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ Line : @newstoday2000)

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ย้ายสถานที่ตั้ง จังหวัดเดียวกัน)

          หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2.(สำนักงานของบริษัท) เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์นั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

5.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
5.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
5.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
5.1.4 หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
5.1.5 หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
5.1.6  แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
5.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
5.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
5.1.9 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ
      (ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)       

**หมายเหตุ การแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขาให้ใช้เอกสารตามข้างต้น ยกเว้นข้อ 5

5.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
5.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
5.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

6.ยื่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งชำระภาษี ที่กรมสรรพากร

         กรณีย้ายสำนักงานใหญ่ สาขา ข้ามจังหวัดกันจะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเลือกข้อ 2.

1.แจ้งย้ายออกจากพื้นที่เดิม
2.แจ้งย้ายที่อยู่เข้าพื้นที่ใหม่

** กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ต้องไปดำเนินการที่กรมสรรพากร

ขั้นตอนจนทะเบียน new

6.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ผู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.1.1 สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
6.1.2 แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
6.1.3 หลักฐานแสดงที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่
6.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
6.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6.1.6 หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

6.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

7. ยื่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม

banner ประกันสังคัม

         หากบริษัทเป็นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคมด้วย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนจนทะเบียน new

7.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่

7.1.1 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส.6-15)
7.1.2 หนังสือรับรองบริษัท ฉบับที่อยู่ใหม่
7.1.3 แผนที่ตั้งใหม่
7.1.4 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

7.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่

7.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง)

สรุป

          ย้ายสำนักงานใหญ่ สาขา ข้ามจังหวัดต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไปดำเนินการแจ้งย้ายออกกับสรรพกรพื้นที่ที่อยู่เดิมและแจ้งย้ายเข้ากับสรรพากรพื้นที่ที่อยู่ใหม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน หากกิจการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าได้เลย หากบริษัทขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคมด้วย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *