fbpx

1. เชิญประชุมเลิกบริษัท (ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 1)

         การที่จะเลิกบริษัทนั้นมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเลิกโดยกฎหมาย,เลิกโดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลิกโดยคำสั่งศาล และหากพูดถึงขั้นตอนในการเลิกบริษัทก็ยิ่งมีหลากหลายขั้นตอน จนทำให้หลายๆท่านเกิดความสับสนได้ แต่ขั้นตอนแรกเมื่อตัดสินใจที่จะเลิกบริษัทแล้วก็คือต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติพิเศษในการเลิกบริษัท และต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยนะ และสำหรับในการที่จะเลิกบริษัทได้นั้น ก็ต้องเลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  พูดมาถึงตรงนี้แล้วเรามาดูขั้นตอนในการลงประกาศหนังสือพิมพ์กันดีกว่า เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น

ทำ flowchat web เลิก

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติพิเศษเลิกบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.จดทะเบียนเลิกบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

         หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลิกบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนเลิกบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย ต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุมให้เลิกนะ ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนต่างๆในการไปจดทะเบียนเลิกบริษัทจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

5.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.1.1 แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
5.1.2 รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
5.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน
5.1.4 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
5.1.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง
         ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ แทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)

5.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

6.ยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) และแจ้งยกเลิกกิจการ ที่กรมสรรพากร

**หากบริษัทไม่ได้เข้า Vat สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย**     
          ในกรณีที่บริษัทของคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat จะต้องไปแจ้งเลิกประกอบกิจการที่กรมสรรพากรด้วย ต้องไปภายใน 15 วัน หลังจากที่ไปจดทะเบียนเลิกบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่สรรพากรแต่ละพื้นที่ก็จะขอเอกสารไม่เหมือนกัน ดังนั้นแนะนำให้โทรไปสอบถามก่อนที่จะไปแจ้งเลิกบริษัทที่กรมสรรพากรจะดีกว่า แต่เอกสารที่ต้องใช้ยื่นทั่วไปมีดังนี้ เราได้รวบรวมมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

6.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งยกเลิกประกอบกิจการ

6.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งยกเลิกประกอบกิจการ
6.1.1 หนังสือรับรอง
6.1.2 หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิก
6.1.3 ยื่นแบบ ภพ.09 จำนวน 5 ฉบับ ภพ.01 และ ภพ.20 (ฉบับจริง)
6.1.4 สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภพ.30) พร้อมสำเนาแบบนับแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี
6.1.5 สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภงด.50, ภงด.51) พร้อมสำเนาแบบ ย้อนหลัง 2 ปี (พร้อมงบการเงิน)
6.1.6 สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมตัวจริง)
6.1.7 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

6.2.ยื่นคำขอชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันเลิก

6.2.1 ยื่นแจ้งเลิกประกอบกิจการที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      ตัวอย่างเช่น    หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 19 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 20 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

หมายเหตุ : กรณีแจ้งเลิกล่าช้า เสียค่าปรับ 2,000 บาท

7. ยื่นแจ้งยกเลิกกิจการ สำนักงานประกันสังคม

banner ประกันสังคัม

          การเลิกบริษัทคุณอาจจะคิดว่าต้องไปจดเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเท่านั้น แต่ความจริงแล้วต้องไปแจ้งเลิกประกอบกิจการกับสำนักงานประกันสังคมด้วยนะ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเลิก หากคุณไม่ไปแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมว่ามีการเลิกประกอบกิจการอาจจะทำให้โดนเรียกเก็บเงินย้อนหลังได้นะ เราไปดูกันดีกว่าว่าต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนจนทะเบียน new

7.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งยกเลิกกิจการ

   7.1.1  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) จำนวน 1 ฉบับ
   7.1.2 สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกที่กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 ชุด

7.2.ยื่นคำขอแจ้งยกเลิกกิจการ

   7.2.1 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการ เป็นหนังสือตามแบบ สปส. 6-15 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ