fbpx

3.เสร็จชำระบัญชี (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 4)

         เมื่อคุณดำเนินการมาทุกขั้นตอนแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องทำในการเลิกบริษัท ก็คือการเสร็จชำระบัญชี คุณจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม 1 ครั้ง ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติเสร็จชำระบัญชี และอย่าลืมส่งไปรษณีย์ตอบรับด้วยนะ โดยขั้นตอนในการลงประกาศหนังสือพิมพ์และขั้นตอนในการจดเสร็จชำระบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

flow chart แบบมีสรรพากร

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติเสร็จชำระบัญชี ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน
โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ธ.ค. 256X
                   ประชุม วันที่ 12 ธ.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

2. ส่งลงประกาศหนังสือพิมพ์

2.1 ชำระค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
• ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ ราคา 214 บาท (รวม Vat)
1 กรอบ / 1 วัน **จัดส่งแบบลงทะเบียน**

หากต้องการจัดส่งแบบด่วน EMS
ชำระเพิ่ม 53.50 บาท รวมเป็น 267.50 บาท (รวม Vat)

ช่องทางการชำระค่าลงประกาศ
 • สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM
 • สามารถชำระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking
    จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงิน  เพื่อส่งมาให้เราทาง Email

ชื่อบัญชี : บริษัท นิวส์ ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำเหร่

032-210-9883

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

055-252-8740

ธนาคารกรุงศรี สาขาสำเหร่

113-119-4154

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน

014-018-3248

2.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น + หลักฐานการชำระเงิน
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ( PDF , WORD , JPG ) ** 1 หน้าประกาศ / 1 ไฟล์ **
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • เลขนิติบุคคล , ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ
 • ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ในการจัดส่ง

2.3 ส่งไฟล์ทาง Email : newstoday2000@hotmail.com
            เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะยืนยันการลงประกาศกลับทาง Email ทุกครั้ง

**ส่งประกาศ ภายใน 12.00 น. ลงประกาศฉบับ วันที่ส่งประกาศ**
ส่งประกาศ หลังเวลา 12.01 ลงประกาศฉบับ วันถัดไป
ประกาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  (ไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ลงประกาศหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ติดต่อ Line : @newstoday2000)

3. จัดส่งหนังสือพิมพ์

3.1 บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน พร้อมแจ้งเลขพัสดุทาง Email

3.2 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศภายใน 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัดจะได้รับภายใน 3-5 วัน

4. ลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์

4.1 เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือพิมพ์แล้ว เก็บเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

         หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสร็จชำระบัญชีเรียบร้อย คุณก็สามารถไปจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย โดยต้องไปยื่นจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม สามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

5.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   5.1.1 แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
   5.1.2 รายการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี (แบบ ลช.5)
   5.1.3 รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
   5.1.4 งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (หรือ งบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัทก็ได้)
   5.1.5 รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6)
   5.1.6 แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
   5.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
   5.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
   5.1.9 หนังสือมอบอำนาจ

5.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   5.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียน
   5.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
   5.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม)

6.ดำเนินการขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร (ถ้ามี)

        คุณสามารถขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีได้ภายใน 60 วัน หลังจากที่บริษัทไปจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆมีดังนี้

ขั้นตอนจนทะเบียน new

6.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

   6.1.1 คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคล (ล.ป.10.3)
   6.1.2 ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ
    6.1.3 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

6.2. ยื่นคำร้องขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

    6.2.1 ยื่นคำร้องขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากร หลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุป

การเลิกบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 4 ครั้ง ได้แก่

1.เชิญประชุมเลิกบริษัท (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 1)
2.แจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้ (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 2)
3.เชิญประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 3)
4.เชิญประชุมเสร็จชำระบัญชี (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 4)

     หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์คุณจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียน หากบริษัทจดเข้าระบบภาษีมูลเพิ่ม ต้องไปจดเลิกที่กรมสรรพากรด้วย ภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอย่าลืมแจ้งเลิกประกอบกิจการที่ประกันสังคม เพื่อไม่ให้โดนเรียกเก็บเงินย้อนหลังนะ

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *