fbpx

สรรพากร จับมือ DSI ยกระดับความร่วมมือใช้ Data Analytics ปราบปรามการทำผิดคดีพิเศษฉ้อโกงภาษี โดยเฉพาะใบกำกับภาษีปลอม

                           เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี
กรมสรรพากร และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และผู้บริหารระดับสูง โดยอธิบดีกรมสรรพากรได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และได้หารือข้อราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานร่วมกัน

                             ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน
และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ที่ผ่านมา กรมสรรพากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการ
ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมสรรพากรมีคดีสำคัญที่ต้องร่วมดำเนินการ เช่น
คดีฉ้อโกงภาษีด้วยการใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะออกตามกฎหมาย เป็นต้น 

ขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างขับเคลื่อน 2 เรื่องสำคัญ
                        คือ Digital Transformation และ Data Analytics ในการหารือ กรมสรรพากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อเป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังเรื่องอื่น ๆ จึงได้กำหนดประเด็นสำคัญ
ที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้

 1. จัดให้มีการทำงานด้วยระบบ Data Analytics คือ การนำฐานข้อมูลด้านภาษีอากร
  มาวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมที่ส่อไปในการกระทำความผิดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. การสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ชั้นงานด้านการข่าว พัฒนาสู่การสืบสวน และการสอบสวน
  เป็นคดีพิเศษที่สำคัญเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 3. การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสรรพากรและการสืบสวนรวบรวม
  พยานหลักฐาน รวมทั้งการเสริมทักษะเฉพาะด้านซึ่งกันและกัน เช่น การให้ความรู้เรื่องการตรวจติดตาม
  ทางบัญชี และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และสร้างความเชื่อมโยง (Notebook Analysis) ในการดำเนินการด้านภาษีอากร เป็นต้น
                       ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
  และจะมีการทบทวนบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน
  และปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษให้มีความทันสมัย และครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติต่อไป

เลขที่ข่าว ปชส.3/๒๕๖๕
วันที่แถลงข่าว 20 ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สรรพากร จับมือ DSI ยกระดับความร่วมมือใช้ Data Analytics ปราบปรามการทำผิดคดีพิเศษฉ้อโกงภาษี
โดยเฉพาะกรณีใบกำกับภาษีปลอม

ที่มา https://www.rd.go.th/

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Back to Top