fbpx
เพิ่มวัตถุประสงค์

เพิ่มวัตถุประสงค์ ง่ายๆ 4 ขั้นตอน

ถ้าต้องการ เพิ่มวัตถุประสงค์ ของบริษัท (แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.) ในหนังสือรับรอง มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

     เพิ่มวัตถุประสงค์ เมื่อบริษัทท่านได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มจากที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง จะต้องทำการจด เพิ่มวัตถุประสงค์ในส่วนรายละเอียดข้อมูลปลีกย่อยนั้น เราสามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้ ว่าแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง มีวิธีการอย่างไร และระยะเวลาในการดำเนินการนั้นใช้เวลานานไหม

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (เพิ่มวัตถุประสงค์)

   • กรณีประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มวัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ 1

ออกหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขั้นตอนที่ 2

ลงหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้งและ ส่งไปรษณีย์ตอบรับ/ ให้ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 4

ยื่นคำขอจดทะเบียน

กรณีบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง

 

      เช่น บริษัท ต้นกล้าการช่าง จำกัด เดิมประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อมาต้องการประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเพิ่มเติม ดังนั้น คุณจะต้องทำการ เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทหรือแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • บริษัทจะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)
 • โดยการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกาศพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่
 • จากนั้นหนังสือนัดประชุมส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ -ห่างกันไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • จัดทำคำขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือเชิญประชุมแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (เพิ่มวัตถุประสงค์)

กำหนดวันที่ประชุมโดยกรณี มีมติแก้ไขวัตถุประสงค์ (มติพิเศษ) ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท)
 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน DBD หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (เพิ่มวัตถุประสงค์)

 1. แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ
 4. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) จะต้องระบุวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดที่มีมติพิเศษให้แก้ไขแล้ว

                 • คลิ๊กดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุประสงค์ • 

 1. หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงิน 50 บาท
 2. แบบ สสช. 1 (กรอกเฉพาะ ข้อ 1. และข้อ 6.)
 3. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
 5. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 1. ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
 2. หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
 3. ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

การยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุที่ประสงค์)       500 บาท
  2. หนังสือรับรอง รายการละ                                                       40 บาท
  3. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ                                                  50 บาท
กรมสรรพากร

การยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ที่กรมสรรพากร

           เมื่อท่านไปทำการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว กรณีเพิ่มวัตถุประสงค์จะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรด้วย จะต้องไปภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเลือกข้อ 5. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทของการประกอบกิจการที่เพิ่มจากที่จดทะเบียนไว้
  2. ประเภทของการประกอบกิจการที่ลดจากที่จดทะเบียนไว้
  3. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ

จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
 2. แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
 3. สำเนา ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 6. หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

การยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. การยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  2. ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

         อย่างไรก็ตามหากท่านสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือพิมพ์นิวส์ ทูเดย์ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหา
การลงประกาศหนังสือพิมพ์ ด้วยหนังสือพิมพ์คุณภาพฉบับจริงใช้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้ท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *