fbpx
ย้ายที่ตั้งบริษัท

ย้ายที่ตั้งบริษัท จังหวัดเดิม ข้ามจังหวัด ต่างกันยังไง

          ย้ายที่ตั้งบริษัท ในกรณีที่ท่านต้องการย้ายที่ตั้งกฎหมายกำหนดไว้แค่เพียง หากย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เท่านั้น จึงจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เนื่องจากได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและได้กำหนดสถานที่ตั้งบริษัทไว้ เมื่อตอนจดทะเบียนจัดตั้งครั้งแรก เมื่อมีการย้ายบริษัท สำนักงาน จึงจะต้องทำการจดทะเบียนแจ้งแก้ไขสถานที่ตั้งบริษัท สำนักงาน ต่อนายทะเบียนใหม่ แต่หากเป็นการย้ายที่ตั้งสาขา ไม่จำเป็นต้องลงประกาศ (แต่หากต้องการลงประกาศก็สามารถทำได้เช่นกัน) 

ตัวอย่างการ ย้ายที่ตั้งบริษัทสำนักงานใหญ่ ที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

ตัวอย่างการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขา

ลงประกาศหนังสือพิมพ์

ก่อนประชุม

7 วัน

ลงประกาศหนังสือพิมพ์

ก่อนประชุม

14 วัน

ไม่ต้องลงประกาศ

หนังสือพิมพ์

บริษัทย้ายที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ในจังหวัดเดิม เช่น

- ย้ายจาก เขตจอมทอง (กรุงเทพมหานคร)

- ไปอยู่ เขตบางซื่อ (กรุงเทพมหานคร)

บริษัทย้ายที่ตั้ง สาขา ในจังหวัดเดิม เช่น

- ย้ายจาก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)

- ไปอยู่ เขตบางซื่อ (กรุงเทพมหานคร)              

บริษัทย้ายที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ ข้ามจังหวัด เช่น

- ย้ายจาก เขตจอมทอง (กรุงเทพมหานคร)

- ไปอยู่ อำเภอผักไห่ (จ.พระนครศรีอยุธยา)         

บริษัทย้ายที่ตั้ง สาขา ข้ามจังหวัด เช่น

- ย้ายจาก เขตจอมทอง (กรุงเทพมหานคร)

- ไปอยู่ อำเภอผักไห่ (จ.พระนครศรีอยุธยา)         

          กฎหมายระบุตามที่ มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 “คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว

         ท่านจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในจังหวัดเดิม) และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน (กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด) เพื่อมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่  มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร เรามาดูกันเลย

ขั้นตอนที่ 1

ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ขั้นตอนที่ 2

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้งและส่งไปรษณีย์ตอบรับให้ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 4

ยื่นจดทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 5

ยื่นเปลี่ยนแปลง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากร

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

เอกสารที่ต้องใช้ในการเชิญประชุมการย้ายที่ตั้งบริษัท สำนักงานใหญ่

กำหนดวันที่ประชุมโดยกรณี มีมติย้ายที่ตั้งบริษัท สำนักงานใหญ่ ต้องลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง การนับวันลงประกาศ (ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในจังหวัดเดิม)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 12 ก.ย. 256X     

        **ต้องลงประกาศก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน**
            **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

ตัวอย่าง การนับวันลงประกาศ (ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด)

                   ประกาศ วันที่ 4 ก.ค. 256x
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ค. 256x 
           **ต้องลงประกาศก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน**
               **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

การนับวันเชิญประชุม

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการย้ายที่ตั้งบริษัท สำนักงานใหญ่

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัท มีดังนี้ 

 1. แบบ บอจ.1  (คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด)
 2. แบบ บอจ.4  (รายละเอียดรายการจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขจัดตั้งบริษัท)
 3. หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 1 ชุด ติดอากรแสตมป์ 50 บาท (ใช้กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงานแห่งใหญ่ข้ามเขตจังหวัด)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวกรรมการผู้ขอจดทะเบียน
 5. สำเนาบัตรแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (กรณีกรรมการผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถมาลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

การยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 1. ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
 2. หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
 3. ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติในที่ประชุม)
กรมสรรพากร

เอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ผู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ผู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังนี้

 1. สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
 2. แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
 3. หลักฐานแสดงที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

        ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ค. 256x ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ค. 256x – 4 ส.ค. 256x)

         อย่างไรก็ตามหากท่านสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือพิมพ์นิวส์ ทูเดย์ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหา
การลงประกาศหนังสือพิมพ์ ด้วยหนังสือพิมพ์คุณภาพฉบับจริงใช้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้ท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *