fbpx

เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด เริ่มต้นยังไง และใช้เอกสารอะไรบ้าง?

         เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด การที่เรานั้นได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมาเพื่อประกอบกิจการ แต่เราไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเหตุผลที่หลายอย่าง เราจึงจำเป็นจะต้องเลิกกิจการและต้องจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนอย่างแน่นอน ดังนั้น เรามาดูวิธีการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนกันว่า จะยุ่งยากขนาดไหนกัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด และชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

        – กรณีประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ (เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นคำขอจดทะเบียน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ วันที่มีผลเลิก/คำพิพากษา

ขั้นตอนที่ 2

ลงหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ทำหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ทวงหนี้ เพื่อให้ทวงหนี้

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำงบการเงิน โดยผู้ชำระบัญชีชำระสะสางหนี้สินทรัพย์สินค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 4

นำส่งงบการเงิน

กรณีเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดและเสร็จชำระบัญชี

          เรื่องนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกัน เมื่อเราตกลงว่าต้องการเลิกกิจการเป็นที่แน่นอนแล้ว บางคนก็ไม่รู้ขั้นตอนของกฎหมาย แต่ขอบอกเลยนะ ขั้นตอนมันก็ยุ่งยากเหมือนกัน แต่น้อยกว่า กิจการประเภท “บริษัท” ถ้าพูดถึงทางด้านกฎหมายแล้วนั้น มีขั้นตอนดังนี้

การเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ

 1. เลิกโดยผลของกฎหมาย เช่น มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ , หุ้นส่วนตาย ล้มละลายหรือต้องเป็นผู้ไร้ความสามารถ , เมื่อวัตถุประสงค์ของห้างกลายเป็นผิดกฎหมาย , หุ้นส่วนเหลือเพียงคนเดียว , ตั้งห้างไว้เพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้วจึงเลิก
 2. เลิกโดยผู้เป็นหุ้นส่วน เช่น ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนยินยอมพร้อมกัน ตกลงกันว่าจะเลิกห้างหุ้นส่วน และถ้ามีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ สามารถตกลงกันเรื่องการชำระหนี้ได้ และยินยอมเลิกห้างหุ้นส่วนได้ หรือเลิกกิจการได้ , หุ้นส่วนฝ่าฝืนกฎหมายค้าแข่งกับห้าง และหุ้นส่วนคนอื่นลงมติให้เลิก
 3. เลิกโดยคำสั่งศาล เช่น หุ้นส่วนจงใจหรือประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อสัญญาตั้งห้างที่มีนัยสำคัญ , กิจการห้างมีแต่ขาดทุน ไม่มีหวังฟื้นคืน , มีเหตุที่สุดวิสัยที่ห้างจะดำรงอยู่ได้

ดังนั้น การเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้าเราสามารถตกลงกันระหว่างหุ้นส่วนได้ ก็จะไม่มีปัญหาใด ๆ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ เช่น หุ้นส่วนคนหนึ่งต้องการเลิก แต่อีกคนไม่ต้องการเลิก วิธีแก้ก็คือ ก็อาจจะหาคนอื่น มาซื้อหุ้นส่วนแทนก็ได้ โดยตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • โดยเมื่อมีมติจากที่ประชุมห้างหุ้นส่วนแล้วภายใน 14 วัน ต้องประกาศพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่

อย่างน้อย 1 ครั้ง และทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทางไปรษณีย์ เพื่อทวงหนี้

 • จากนั้นจัดทำงบการเงิน (ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน หรือวันที่นายทะเบียนรับจดเลิก) โดยให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบความเห็นว่าถูกต้อง และชำระสะสางหนี้สิน ทรัพย์สิน
 • หากผู้ชำระบัญชี ชำระสะสางหนี้สินทรัพย์สินไม่เสร็จสิ้นให้ส่งรายงานการชำระบัญชีทุก ๆ 3 เดือน
 • จัดทำคำขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

มีมติพิเศษ ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม

ตัวอย่าง

          มีข้อตกลงยินยอม วันที่ 19 ก.ย. 256X

          ประกาศ วันที่ 20 ก.ย. 256X

**โดยการนับวันที่นั้นต้องไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัท มีดังนี้ 

          และหลังจากประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุม โดยเอกสารที่ใช้มีดังนี้

 1. แบบ ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก
 2. แบบ ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก *ผู้ชำระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน*
 3. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)
 4. สำเนาสัญญาของห้าวหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้อื่นเป็นผู้ชำระบัญชีหรือตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวหรือหุ้นส่วนผู้จัดการบางคนเป็นผู้ชำระบัญชี และกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
 5. สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 9. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี

 1. แบบ ลช.1 คำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
 2. แบบ ลช.5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
 3. แบบ ลช.3 รายงานการชำระบัญชี
 4. งบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน
 5. แบบ ลช.6 ราบละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย
 6. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
 7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 9. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 1. ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
 2. หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
 3. ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)

            ให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ชำระบัญชี ซึ่งได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนตามที่ จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การลงลายมือชื่อและการกรอกข้อมูลของผู้ชำระบัญชีในรายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)

         ให้ระบุรายละเอียดของผู้ชำระบัญชีทุกคนพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

 1. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน                         500 บาท
 2. หนังสือรับรอง รายการละ                              40 บาท
 3. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ                         50 บาท

สถานที่จดทะเบียน

            ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  ตามที่สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนก่อนเลิกตั้งอยู่

กรมสรรพากร

กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ที่กรมสรรพากร

 1. เอกสารการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) พร้อมใบเสร็จประมาณ 2 – 5 ปี
 2. งบดุล งบกำไรขาดทุน ที่ยื่นสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยประมาณ 2 – 5 ปี
 3. งบดุล งบกำไรขาดทุน ณ วันเลิก ที่ยื่นสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. เอกสารการจดทะเบียนเลิก ภพ.09

         อย่างไรก็ตามหากท่านสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือพิมพ์นิวส์ ทูเดย์ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหา
การลงประกาศหนังสือพิมพ์ ด้วยหนังสือพิมพ์คุณภาพฉบับจริงใช้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้ท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามการลงประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *