fbpx

ขั้นตอน แก้ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัท

     เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการบางอย่าง บริษัทจะต้องดำเนินการ แก้ไขวัตถุประสงค์  โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตย. – ออกหนังสือนัด 1 ต.ค.xx
       – วันประชุม 16 ต.ค.xx

ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 • พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
 • พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัท มีดังนี้

 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน (การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งค าบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาและการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น)
 2. ในการลงมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. จัดทำคำขอจดทะเบียนแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

 วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

                วาระที่ 1  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
                วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท)
                วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์บริษัท

 1. วันออกหนังสือนัดประชุม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) ตย. 1 ตุลาคม 25xx
 2. ไม่น้อยกว่า 7 วัน ระหว่าง 2-15 ตุลาคม 25xx (จัดประชุมไม่ได้)

วันประชุมผู้ถือหุ้น ตย. 16 ตุลาคม 25xx

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

ข้อมูลวัตถุประสงค์ตามที่ประชุมมีมติพิเศษให้แก้ไข

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน แก้ไขวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์)

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 4. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) จะต้องระบุวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดที่มีมติพิเศษให้แก้ไขแล้ว
  *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
 5. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงิน 50 บาท
 6. แบบ สสช. 1 (กรอกเฉพาะ ข้อ 1. และข้อ 6.)
 7. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มี
  กฎหมายพิเศษควบคุม)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
 9. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
 10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ
  ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)
  สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
  ความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
  เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แก้ไขวัตถุประสงค์

ดาวน์โหลด แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

498/28 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรติดต่อ : 02 860 9404-06
มือถือ : 091 812 3942
Email : newstoday2000@hotmail.com
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์

www.newstoday2000.com

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อมลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ฯลฯ

Back to Top